atm-art.com  2010

主页

 

 

2008年ATM决定让从莫斯科到北京的列车行程增加一点趣味,为此我们创造了一个系列的油画,其中的23幅我们放在西伯利亚特

 

快列车,当我们到乌兰巴托时,23幅油画全部被盗. 由此可见,在俄罗斯和蒙古,好的艺术作品也会有高的价值. 另外一部分油画我们

 

曾放置在我们曾停留的车站, 以下是其中幸存的作品.

 

                  

 

          日本东京地铁站台

 

 

       

 

          荷兰Den Bosch火车站台

                           

 

 

        

 

 

          美国纽约第一大道地铁站